Sprawdź możliwość skutecznej windykacji

Koszty adwokackie

Prawo określa minimalne stawki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych. Stawki te są podstawą do zasądzenia przez sąd kosztów zastępstwa prawnego. Zasądzając opłatę za czynności adwokata / radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy adwokata, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.
Zasądzona opłata nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy.
Wysokość stawki minimalnej zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju, a w postępowaniu egzekucyjnym - od wartości egzekwowanego roszczenia.Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
do 500 zł 60 zł
powyżej 500 zł do 1 500 zł 180 zł
powyżej 1 500 zł do 5 000 zł 600 zł
powyżej 5 000 zł do 10 000 zł 1 200 zł
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł 2 400 zł
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł 3 600 zł
powyżej 200 000 zł 7 200 złPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 wraz z dalszymi zmianami).


<< wstecz

 

Nasi klienci